POLSKI ŁAD - PIT


"Polski Ład w PIT"– wybrane zagadnienia w zakresie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych

Spis zagadnień

1. Wspólne rozliczanie małżonków.

2. Likwidacja możliwości wspólnego rozliczania dla osób samotnie wychowujących dzieci i wprowadzenie odliczenia od podatku (art. 27ea)

3. Zmiany w zakresie opodatkowania niektórych źródeł przychodów.

a) Opodatkowanie składników majątku ruchomego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

b) Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego.

c) Zmiana w zakresie nieodpłatnego świadczenia dla pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego.

d) Zmiany w zakresie działalności wykonywanej osobiście (przychody i koszty podatkowe).

4. Zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

a) Ryczałt – najważniejsze zmiany.

c) Likwidacja karty podatkowej.

5. Przychody wolne od podatku – zmiany i nowe kategorie przychodów zwolnionych.

6. Koszty podatkowe a źródła przychodów wolne od podatku (zasady ustalania kosztu podatkowego).

7. Zmiany w zakresie amortyzacji.

a) Wartości niematerialne i prawne – zmiana art. 22b updof.

b) Wyłączenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków/lokali mieszkalnych. 14

c) zmiana w zakresie ceny nabycia środka trwałego.

d) Wysokość odpisu amortyzacyjnego od spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego – art. 22m ust. 4 updof.

e) Ewidencja środków trwałych – czego się nie ujmuje? – art. 22n ust. 3 updof 15

8. Nowe kategorie przychodów w ramach działalności gospodarczej:

a) Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną.

b) Nielegalne zatrudnienie.

c) Płatność gotówką przez konsumenta powyżej 20.000 zł.

9. Koszty niestanowiące kosztów podatkowych – nowe wyłączenia (nielegalne zatrudnienie).

10. Przesyłanie ksiąg podatkowych do organu podatkowego.

11. Nowe odliczenia od dochodu.

a) ulga dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej

b) odliczenie składki na związek zawodowy.

c) ulga na nowy produkt dla przedsiębiorców.

d) ulga na koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

e) zmiana w uldze termomodernizacyjnej.

f) odliczenie na działalność sportową, kulturalną i szkolnictwo wyższe.

g) odliczenie na nabycie terminala płatniczego.

h) ulga na robotyzację – art. 52jb.

12. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej.

13. Zmiana skali podatkowej.

14. Likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

15. Zmiana w zakresie zasad stosowania ulgi prorodzinnej.

16. Właściwość urzędu w zakresie składania zeznań podatkowych – art. 45

17. Przepisy przejściowe.

Opracowanie:

Spis zagadnień na dzień 09-11-2021

Barbara Spychała-Krzesaj, Doradca Podatkowy nr wpisu 11186