Reorganizacje

Reorganizacja firmy służy zabezpieczeniu jej działalności, optymalizacji kosztów jej prowadzenia oraz zarządzenia ryzykiem. Reorganizacja może przybrać różne formy, przykładowo może to być:

  • reorganizacja jednoosobowej firmy rodzinnej pomaga w ustabilizowaniu i zabezpieczeniu działalności firmy rodzinnej, co może polegać na zmianie formy działalności (np. przekształceniu w spółkę prawa handlowego lub utworzeniu spółki prawa handlowego i wniesieniu doń całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej, w tym z całą historią i dotychczasowym doświadczeniem, które mogą mieć znaczenie np. w przetargach publicznych) lub/i kontrolowanym włączeniu do działalności firmy członka rodziny na określonych przez właściciela zasadach (np. jako członka zarządu, wspólnika, pełnomocnika, prokurenta)

  • reorganizacja relacji z kontrahentami przedsiębiorstwa, np. poprzez zmianę organizacji sprzedaży, określanie ogólnych warunków sprzedaży towarów lub usług, zasad zawierania umów na określonych warunkach, optymalnych zasad odpłatności czy rękojmi; niejednokrotnie niewykorzystaną możliwością jest zawieranie korzystnych umów licencyjnych, franczyzowych i do nich podobnych lub umów ramowych, które pomagają wzmocnić relacje i wymianę handlową z kontrahentami;

  • reorganizacja podatkowa działalności, gdy dotychczasowe uwarunkowania działalności prowadzą do zbędnego zawyżenia wysokości danin publiczno-prawnych; dokonanie pożytecznych zmian zależy od konkretnych uwarunkowań działalności; pierwszym krokiem jest rzeczowa analiza istniejącej sytuacji pod kątem wysokości danin oraz postawienie pytania, czy i co można z tym zrobić, często można bez rewolucji dla działalności;

  • reorganizacja ochronna, awaryjna, upadłościowa, gdy działalność jest obarczona ryzykiem, które mogłoby obciążyć majątek niezbędny do funkcjonowania firmy lub majątek rodzinny. Wówczas dobrze jest optymalizować ryzyko, zmniejszać lub całkowicie izolować firmowe ryzyko, a w sytuacjach skrajnych warto niezwłocznie podejmować czynności ratunkowe, jak np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością chociażby terminowe złożenie wniosku o upadłość, aby fakycznie móc skorzystać z dobrodziejstwa "ograniczenia odpowiedzialności" w tej spółce.

Pomagamy wybrać formę, zakres i sposób reorganizacji firmy, stosownie do potrzeb i celów przedsiębiorcy.