MSP Sobieski Spychała Domański Rackiewicz 

Adwokaci i Radcowie Prawni 

Spółka Partnerska

Prawo i Podatki Przedsiębiorstw

Audyty

Warto sprawdzać, czy kluczowe procesy w Twojej firmie są prawidłowe i aktualne, czy są jeszcze korzystne i legalne. Przed szkodą.

Wzorce

Ułatwiaj firmie i klientom działalność wprowadzając w życie regulaminy i optymalne wzory dla powtarzalnych czynności (offline i online). Pomoc w automatyzacji procesów.

Zamówienia publiczne

Obroń swoją wygraną lub odsuń konkurenta, gdy ten nie spełnia warunków (formalnych, podatkowych, merytorycznych). Porady. Pisma. Pytania. Odwołania.

Procesy i procedury 

Negocjacje i ugody

Zważywszy okoliczności ugoda może okazać się optymalnym rozwiązaniem. Zadowalająca ugoda minimalizuje koszty finansowe i czasowe poświęcone na zakończenie sprawy oraz maksymalizuje możliwe do osiągnięcia korzyści. Doprowadzanie do takiej ugody zwykle wymaga sprawnego odkrywania i łączenia realnych elementów zagrożenia i korzyści, których przekonująca wizja pomaga skłonić drugą stronę do ugody. Oferujemy analizę sprawy i pomoc w wypracowaniu optymalnej taktyki negocjacyjnej na etapie przed wybuchem sporu, w trakcie jego trwania oraz już w procesie sądowym; oferujemy także wsparcie lub bezpośrednią reprezentację w negocjacjach ugodowych, w oparciu o wieloletnie doświadczenia polubownie zakończonych sporów.